Skip to content
Menu

De Lindenhoeve – Sluis

De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) zijn de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven horecadiensten verlenen en horecaovereenkomsten sluiten. De Uniforme Voorwaarden Horeca zijn op iedere reservering bij De Lindenhoeve Boutique Hotel van toepassing.

Bij het wijzigen of verplaatsen van uw reservering brengen wij € 15,- administratiekosten in rekening tot één maand op voorhand. Uw reservering is pas definitief bij ontvangst van de bevestiging. Indien u de reservering wegens ernstige omstandigheden binnen één maand op voorhand dient te annuleren of wenst te verplaatsen zijn hieraan annuleringskosten verbonden. Voor meer informatie over de Uniforme Voorwaarden Horeca verwijzen wij u graag naar deze link (link naar UVH in NL en EN op onze website).

Artikel 9. Annuleringen

9.2 Annulering van hotelaccommodatie/logies

9.2.1. Individuen

Wanneer een reservering voor uitsluitend hotelaccommodatie, al dan niet met ontbijt, is gemaakt voor één of meer individuen geldt voor annulering van die reservering het navolgende:

 1. Bij annulering meer dan 1 maand voor de ingangsdatum is de klant niet gehouden enig bedrag aan het hotelbedrijf te betalen.
 2. Bij annulering meer dan 14 dagen voor de ingangsdatum is de klant gehouden 15% van de reserveringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.
 3. Bij annulering meer dan 7 dagen voor de ingangsdatum is de klant gehouden 35% van de reserveringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.
 4. Bij annulering meer dan 3 dagen voor de ingangsdatum is de klant gehouden 60% van de reserveringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.
 5. Bij annulering meer dan 24 uur voor de ingangsdatum is de klant gehouden 85% van de reserveringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.
 6. Bij annulering 24 uur of minder voor de ingangsdatum is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.

Voor meer informatie over de ‘Uniforme Voorwaarden Horeca’ en de voorwaarden voor groepsreserveringen verwijzen wij u naar www.khn.nl/uvh-nl.

In ons hotel zijn geen dieren toegelaten. In het hotel en de hotelkamers is roken verboden. Indien u deze voorwaarden schendt en/of alsnog een dier meebrengt kunnen wij u de toegang ontzeggen en/of zullen wij genoodzaakt zijn u bovenop de betaling van de volledige reserveringswaarde een extra kost aan te rekenen van 200,00€ ten behoeve van extra schoonmaakkosten.

 

De Lindenhoeve – Sluis

Die einheitlichen Catering-Bedingungen (UVH) sind die Bedingungen, unter denen in den Niederlanden ansässige Catering-Unternehmen Catering-Dienstleistungen erbringen und Catering-Verträge abschließen. Die einheitlichen Verpflegungsbedingungen gelten für jede Reservierung im De Lindenhoeve Boutique Hotel.

Bei Umbuchung oder Umbuchung berechnen wir bis zu einem Monat im Voraus 15 € Verwaltungskosten. Ihre Reservierung ist erst mit Erhalt der Bestätigung endgültig. Wenn Sie die Reservierung aufgrund schwerwiegender Umstände innerhalb eines Monats im Voraus stornieren müssen oder verschieben möchten, fallen Stornokosten an. Weitere Informationen zu den einheitlichen Bedingungen für die Gastronomie finden Sie unter diesem Link (Link zu UVH in NL und EN auf unserer Website).

 

Artikel 9. Stornierungen

9.2 Stornierung von Hotelunterkünften/Unterkünften

9.2.1. Einzelpersonen

Wenn für eine oder mehrere Personen nur eine Hotelunterkunft mit oder ohne Frühstück reserviert wurde, gilt Folgendes für die Stornierung dieser Reservierung:

 1. Im Falle einer Stornierung mehr als 1 Monat vor Beginn ist der Kunde nicht verpflichtet, dem Hotelunternehmen einen Betrag zu zahlen.
 2. Im Falle einer Stornierung mehr als 14 Tage vor Reisebeginn ist der Kunde verpflichtet, 15 % des Reservierungswertes an das Hotelunternehmen zu zahlen.
 3. Im Falle einer Stornierung mehr als 7 Tage vor Beginn ist der Kunde verpflichtet, 35 % des Reservierungswertes an das Hotelunternehmen zu zahlen.
 4. Im Falle einer Stornierung mehr als 3 Tage vor dem Anreisedatum ist der Kunde verpflichtet, 60 % des Reservierungswertes an das Hotelunternehmen zu zahlen.
 5. Im Falle einer Stornierung mehr als 24 Stunden vor Beginn ist der Kunde verpflichtet, 85 % des Reservierungswertes an das Hotelunternehmen zu zahlen.
 6. Im Falle einer Stornierung 24 Stunden oder weniger vor dem Beginndatum ist der Kunde verpflichtet, 100 % des Reservierungswerts an das Hotelunternehmen zu zahlen.

Weitere Informationen zu den „Einheitlichen Bedingungen für die Gastronomie“ und den Bedingungen für Gruppenreservierungen finden Sie unter www.khn.nl/uvh-nl.

In unserem Hotel sind keine Tiere erlaubt. Das Rauchen ist im Hotel und in den Hotelzimmern verboten. Wenn Sie gegen diese Bedingungen verstoßen und/oder trotzdem ein Tier mitbringen, können wir Ihnen den Zutritt verweigern und/oder müssen Ihnen zusätzlich zur Zahlung des vollen Reservierungswertes eine zusätzliche Gebühr von 200,00 € für zusätzliche Reinigungskosten in Rechnung stellen.

De Lindenhoeve – Sluis

Les conditions uniformes de restauration (UVH) sont les conditions dans lesquelles les entreprises de restauration établies aux Pays-Bas fournissent des services de restauration et concluent des accords de restauration. Les conditions uniformes de restauration s’appliquent à chaque réservation au De Lindenhoeve Boutique Hotel.

Lors de la modification ou du déplacement de votre réservation, nous facturons 15 € de frais administratifs jusqu’à un mois à l’avance. Votre réservation n’est définitive qu’à réception de la confirmation. Si vous devez annuler la réservation dans un délai d’un mois à l’avance en raison de circonstances graves ou si vous souhaitez la déplacer, des frais d’annulation s’appliqueront. Pour plus d’informations sur les conditions uniformes pour l’industrie de la restauration, veuillez vous référer à ce lien (lien vers UVH en NL et EN sur notre site Web).

 

Article 9. Annulations

9.2 Annulation de l’hébergement à l’hôtel / hébergement

9.2.1. Personnes

Lorsqu’une réservation d’hébergement hôtelier seul, avec ou sans petit-déjeuner, a été effectuée pour une ou plusieurs personnes, les dispositions suivantes s’appliquent à l’annulation de cette réservation :

 1. En cas d’annulation plus d’un mois avant la date de début, le client n’est tenu de verser aucune somme à l’hôtelier.
 2. En cas d’annulation plus de 14 jours avant la date de début, le client est tenu de payer 15% de la valeur de la réservation à la société hôtelière.
 3. En cas d’annulation plus de 7 jours avant la date de début, le client est tenu de payer 35% de la valeur de la réservation à la société hôtelière.
 4. En cas d’annulation plus de 3 jours avant la date de début, le client est tenu de payer 60 % de la valeur de la réservation à la société hôtelière.
 5. En cas d’annulation plus de 24 heures avant la date de début, le client est tenu de payer 85 % de la valeur de la réservation à la société hôtelière.
 6. En cas d’annulation 24 heures ou moins avant la date de début, le client est tenu de payer 100 % de la valeur de la réservation à la société hôtelière.

Pour plus d’informations sur les “Conditions uniformes pour l’industrie de la restauration” et les conditions de réservation de groupe, nous vous renvoyons à www.khn.nl/uvh-nl.

Aucun animal n’est admis dans notre hôtel. Il est interdit de fumer dans l’hôtel et les chambres d’hôtel. Si vous violez ces conditions et/ou amenez toujours un animal, nous pouvons vous refuser l’accès et/ou nous serons obligés de vous facturer un supplément de 200,00 € pour les frais de nettoyage supplémentaires en plus du paiement de la valeur totale de la réservation.

 

De Lindenhoeve – Sluis

The Uniform Catering Conditions (UVH) are the conditions under which catering companies established in the Netherlands provide catering services and conclude catering agreements. The Uniform Catering Conditions apply to every reservation at De Lindenhoeve Boutique Hotel. 

When changing or moving your reservation, we charge € 15 administration costs up to one month in advance. Your reservation is only final upon receipt of confirmation. If you have to cancel the reservation within one month in advance due to serious circumstances or wish to move it, cancellation costs will apply. For more information about the Uniform Conditions for the Catering Industry, please refer to this link (link to UVH in NL and EN on our website).

 

Article 9. Cancellations

9.2 Cancellation of hotel accommodation/accommodation

9.2.1. Individuals

When a reservation for hotel accommodation only, with or without breakfast, has been made for one or more individuals, the following applies to cancellation of that reservation:

 1. In case of cancellation more than 1 month before the commencement date, the customer is not obliged to pay any amount to the hotel company.
 2. In case of cancellation more than 14 days before the commencement date, the customer is obliged to pay 15% of the reservation value to the hotel company.
 3. In case of cancellation more than 7 days before the commencement date, the customer is obliged to pay 35% of the reservation value to the hotel company.
 4. In case of cancellation more than 3 days before the commencement date, the customer is obliged to pay 60% of the reservation value to the hotel company.
 5. In case of cancellation more than 24 hours before the commencement date, the customer is obliged to pay 85% of the reservation value to the hotel company.
 6. In case of cancellation 24 hours or less before the commencement date, the customer is obliged to pay 100% of the reservation value to the hotel company.

For more information about the ‘Uniform Conditions for the Catering Industry’ and the conditions for group reservations, we refer you to www.khn.nl/uvh-nl.

No animals are allowed in our hotel. Smoking is prohibited in the hotel and hotel rooms. If you violate these conditions and/or still bring an animal, we can deny you access and/or we will be forced to charge you an extra cost of € 200.00 for extra cleaning costs on top of the payment of the full reservation value.